Gebruiksvoorwaarden en disclaimer

 
 
 
1. Identiteit en contactgegevens van N.V. Blancas

1.1. De website beschikbaar op het adres www.casinoblankenberge.be (hierna: de “Website”) wordt uitgebaat door en is eigendom van N.V. Blancas, met ondernemingsnummer BE0427 451 878 en met maatschappelijke zetel te Zeedijk 150 - 8370 Blankenberge (hierna ook: “[‚óŹ]”, “wij” of “ons”).

1.2. Informatie en gegevens van N.V. Blancas:
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Vennootschapsnaam: Blankenberge Casino Kursaal
Handelsnaam: N.V. Blancas
Maatschappelijke zetel: Zeedijk 150
BTW-nummer: BE 0427 451 878
Telefoonnummer: 050/43 20 20
E-mail: info@casinoblankenberge.be
Hyperlink(s) Website: www.casinoblankenberge.be

2. Toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden

2.1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn exclusief van toepassing op het gebruik van de Website. Huidige voorwaarden dekken op geen enkele wijze het gebruiksbeleid van andere dienstverleners waarvan u op of via de Website gebruik maakt.

2.2. Vooraleer u op enigerlei wijze gebruik kan maken van (de diensten verbonden aan) de Website, dient u zich uitdrukkelijk, integraal en onherroepelijk akkoord te verklaren met (de toepassing van) deze gebruiksvoorwaarden door de knop ok aan te klikken. De tekst van deze gebruiksvoorwaarden is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Gebruiksvoorwaarden – Disclaimer’ op de Website.
2.3. De eventuele nietigheid of niet-toepasbaarheid van een of meerdere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, leidt niet tot nietigheid van het geheel van deze voorwaarden.

2.4. N.V. Blancas behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen zullen worden aangekondigd op de Website en/of via elektronische weg. Blijvend gebruik van de Website zal worden beschouwd als aanvaarding van de nieuwe voorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd op 14 mei 2018.

2.5. Deze gebruiksvoorwaarden gelden onverminderd de eventuele toepassing van dwingende wetsbepalingen ter bescherming van consumenten (i.h.b. de relevante bepalingen van het Wetboek Economisch Recht (WER)).

3. Gebruiksvoorwaarden

3.1. Informatie en inhoud op de Website

3.1.1. N.V. Blancas tracht ervoor te zorgen dat de informatie op de Website, zijnde het geheel van data en informatie in de meest ruime zin, met inbegrip van foto’s, videobestanden, teksten etc., juist, volledig en up-to-date is. Ondanks onze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen waarvoor N.V. Blancas geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.

3.1.2. N.V. Blancas kan niet uitsluiten dat er storingen, onderbrekingen of technische fouten opduiken die de toegang tot de Website beperken of verhinderen.

3.1.3. De informatie op de Website is van algemene aard en indicatief, is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, kan geenszins als een persoonlijk advies of contractuele (resultaats)verbintenis worden beschouwd en kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of beëindiging van de overeenkomst met N.V. Blancas. De informatie op de Website is beschikbaar in de staat zoals geraadpleegd zonder dat hierbij enige garanties geleverd worden. Het gebruik van de Website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op uw eigen risico en verantwoordelijkheid. U erkent en aanvaardt dat de verbintenissen van N.V. Blancas i.v.m. de werking en de inhoud van de Website louter inspanningsverbintenissen zijn.

3.1.4. U bent ertoe gehouden de Website enkel te gebruiken voor legitieme doeleinden.
De door u verschafte informatie:
i. moet volledig, correct, concreet en redelijkerwijs relevant zijn;

ii. mag niet lasterlijk, eerrovend, kwetsend, bedreigend, racistisch, obsceen, terroristisch, pornografisch, schadelijk voor minderjarigen zijn of aanzetten tot haat, discriminatie of geweld of op enigerlei wijze in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden of met de wet;

iii. mag geen virussen bevatten of andere malware die technische fouten of niet toegestane interventies doen ontstaan op de Website of op enigerlei wijze schadelijk zijn voor het systeem van KLANT en/of voor (persoons)gegevens van u of andere gebruikers van de Website;

iv. mag de goede reputatie van KLANT en/of haar partners niet schaden;

v. mag geen hyperlinks bevatten naar andere websites;

vi. mag niet in strijd zijn met de geldende (Belgische en Europese) wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Privacywet – vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (GDPR) die voormelde Privacywet zal vervangen - en de Wet Marktpraktijken (inz. Boek VI Wetboek Economisch Recht);

vii. mag geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten (zoals auteurs- en naburige rechten, octrooirechten, merkenrechten, modelrechten, domeinnamen, databankrechten, softwarerechten, handelsnamen en know-how);
U dient N.V. Blancas in hoofdsom, interesten en (advocaten)kosten te vrijwaren tegen elke vordering in dit verband.

3.2. Uw verplichtingen

3.2.1. U dient over een degelijke en stabiele internetverbinding en performante hardware en software te beschikken die geschikt is voor (de diensten van) de Website. U dient tevens over een voldoende adequate en recente antivirus, antispyware- en firewallbescherming op uw systemen te beschikken.

3.2.2. Voor het geval de systemen van N.V. Blancas, van haar aangestelden, onderaannemers, externe leveranciers of dienstverleners en/of van haar andere gebruikers schade zou lijden door uitwisseling van computervirussen of andere schadelijke bestanden, bent enkel u integraal en onbeperkt aansprakelijk ten aanzien van N.V. Blancas en zal u N.V. Blancas integraal, onbeperkt, in hoofdsom, interesten en (advocaten)kosten vrijwaren tegen elke vordering van derden (met inbegrip van aangestelden, onderaannemers, externe leveranciers of dienstverleners en gebruikers van N.V. Blancas) die hierdoor schade zouden lijden.

3.3. Maatregelen

3.3.1. N.V. Blancas heeft het recht om eenzijdig en zonder voorafgaande ingebrekestelling u de toegang tot de Website (of een gedeelte ervan) te ontzeggen en/of de overeenkomst met u onmiddellijk te beëindigen, namelijk in geval u zich op enigerlei wijze niet houdt aan de huidige gebruiksvoorwaarden, de privacy policy van N.V. Blancas en/of de andere (bijzondere of algemene) bepalingen van de overeenkomst met N.V. Blancas. In voorkomend geval is N.V. Blancas op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die u hierdoor zou lijden.

3.3.2. N.V. Blancas heeft tevens het recht om informatie geplaatst door u op de Website eenzijdig en zonder voorafgaande ingebrekestelling aan te passen of te doen aanpassen, te weigeren of te verwijderen in geval deze informatie in strijd zou zijn met huidige gebruiksvoorwaarden, geldende wetgeving en/of rechten van derden, onverminderd toepasselijke privacyregelgeving.]

4. Verwerking van persoonsgegevens

N.V. Blancas draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke privacyregelgeving. Voor meer inlichtingen over de bescherming en verwerking van uw persoonsgegevens op of via de Website, kunt u de privacy policy raadplegen op: www.casinoblankenberge.be

5. Aansprakelijkheid

5.1. N.V. Blancas is op geen enkele wijze aansprakelijk voor:

- de kwaliteit, volledigheid, juistheid, geschiktheid, beschikbaarheid of vorm van de informatie op of gegenereerd door de Website of door andere (externe) websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website wordt verwezen;

- enige beslissing genomen of handeling gesteld door u op basis van de inhoud of informatie op de Website;

- eventuele storingen, onderbrekingen, technische fouten, verkeerde technische manoeuvres, niet toegestane interventies (m.i.v. hackers), virussen etc. op de Website;

- (het functioneren en/of de beschikbaarheid van) software en/of applicaties van derden of de gevolgen ervan voor het downloaden vanuit en/of gebruiken van de Website;

- indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (waaronder maar niet beperkt tot tijdsverlies, verlies van een kans, winstderving, verlies van inkomsten, emotionele schade etc.);

- gevallen van overmacht;

- een lichte fout anders dan opzet of een met opzet gelijk te stellen zware fout.  

5.2. N.V. Blancas kan in geen geval hoofdelijk of in solidum met derden gehouden zijn enige schade te vergoeden.

6. Intellectuele eigendom

6.1. De Website, onderdelen ervan en alle informatie en/of inhoud op, verbonden aan en/of gegenereerd door de Website, waaronder maar niet beperkt tot alle teksten, afbeeldingen, logo’s, grafieken, formules, videobestanden, geluidsbestanden, HTML-codes, software, databanken, de vormgeving of enige andere creatie, inhoud of informatie op of gerelateerd aan de Website, behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van N.V. Blancas of haar licentiegevers en mag slechts gereproduceerd worden of meegedeeld worden aan het publiek na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van N.V. Blancas of haar licentiegevers.

Het is u met andere woorden te allen tijde (ook na beëindiging van de overeenkomst met N.V. Blancas) verboden de Website (of onderdelen ervan), inclusief alle informatie verbonden aan of gegenereerd door de Website en/of de inhoud van de Website, op enigerlei wijze te reproduceren of mede te delen aan het publiek zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van N.V. Blancas of haar licentiegevers.

6.2. Niets in deze gebruiksvoorwaarden kan worden geïnterpreteerd als zijnde een overdracht of licentie van of m.b.t. de intellectuele eigendomsrechten van N.V. Blancas aan u. 

6.3. U erkent en aanvaardt dat voor de diensten op de Website gebruik kan worden gemaakt van bepaalde opensourcesoftware of freeware onder licenties die bepalingen kunnen bevatten die voorrang hebben op deze gebruiksvoorwaarden.

6.4. U erkent en aanvaardt dat informatie of inhoud op de Website het voorwerp kan uitmaken van bescherming door intellectuele eigendomsrechten van derden. U verklaart deze rechten te zullen eerbieden en N.V. Blancas integraal, in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten te vrijwaren voor eventuele door u gemaakte inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van derden in dit verband.

7. Klachten

Klachten voortvloeiend uit enigerlei gebruik van de Website of de toepassing van huidige gebruiksvoorwaarden kunt u rapporteren aan N.V. Blancas via e-mail : info@casinoblankenberge.be.

8. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken

Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze gebruiksvoorwaarden of voortvloeiend uit enigerlei gebruik van de Website is exclusief onderworpen aan het Belgisch recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brugge, tenzij de wet op dwingende wijze de bevoegdheid van een andere rechtbank voorschrijft.

9. Contactgegevens N.V. Blancas

Voor verdere inlichtingen, opmerkingen of klachten kan de gebruiker KLANT contacteren via onderstaande gegevens:

Adres: Zeedijk 150 - 8370 Blankenberge
E-mailadres: info@casinoblankenberge.be
Telefoonnummer:  050/43 20 20
Faxnummer: 050/41 98 40